OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w dziale eksploatacji i usług

Strzelce Wielkie, 16 września 2016 r.

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W STRZELCACH WIELKICH
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
tel./fax (0-65) 571-91-74

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w dziale eksploatacji i usług

I. Nazwa i adres jednostki: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski.

II. Stanowisko urzędnicze: specjalista ds. technicznych

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe, kierunek biologia lub ochrona środowiska,
6) posiadanie wiedzy z zakresu mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków typu przepływowego oraz typu SBR,
7) doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 letnia praktyka w administracji samorządowej z zakresu ochrony środowiska,
8) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) wiedza z zakresu ochrony środowiska,
2) prawo jazdy kategorii B.
3) wiedza z zakresu zamówień publicznych

V. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) Sprawy z zakresu ochrony środowiska:
- Nadzór technologiczny nad biologicznym oczyszczaniem ścieków na obiektach Związku,
- Interpretacja raportów z analiz próbek ścieków surowych i oczyszczonych,
2) Prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych:
- przygotowanie przetargu
- ogłoszenie,
- SIWZ,
- przygotowanie umowy,
- ogłoszenie o wyborze,
- udział w pracach komisji przetargowej,
- wysyłka zawiadomień
3) Aktualizacja i redagowanie informacji na stronie internetowej, BIP

VI. Warunki pracy na danym stanowisku.
1) praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy,
2) praca przy komputerze,
3) brak dostosowania miejsca pracy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Związku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i umiejętności,
4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
7) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. technicznych do dnia 26.09.2016 r do godziny 15.00.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR
MZWiK w Strzelcach Wielkich

inż. Leszek Mikołajski

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Surma (16 września 2016)
Opublikował: Krzysztof Surma (16 września 2016, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Jasik (7 sierpnia 2018, 08:06:02)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 186