Ogłoszenieo naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Jednostce Realizującej Projekt pn.: �?�Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela�?�

Strzelce Wielkie, 20 kwiecień 2010 r.

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH
W STRZELCACH WIELKICH
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
tel./fax (0-65) 571-91-74

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Jednostce Realizującej Projekt
pn.: ”Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela”

I. Nazwa i adres jednostki: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski.

II. Stanowisko urzędnicze: specjalista ds. finansowych.

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe, ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
6) biegła znajomość przepisów o finansach publicznych, rachunkowości budżetowej,
7) doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 letnia praktyka w księgowości budżetowej,
8) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) umiejętność obsługi programów komputerowych do księgowości budżetowej,
2) prawo jazdy kategorii B.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) odpowiedzialność za właściwą realizację finansową projektu, zgodnie z zapisami umów, w szczególności w zakresie terminowego ukończenia zadań projektu, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków,
2) przekazywanie do Kierownika JRP oraz Zespołu Organizacyjno-Prawnego danych umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów,
3) sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych,
4) czuwanie nad ciągłością finansowania projektu i terminową realizacją płatności,
5) przygotowywanie dla MAO wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją projektu,
6) prowadzenie księgowości projektu.

VI. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i umiejętności,
4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. finansowych” do dnia 07.05.2010 r.

Dyrektor MZWiKW
w Strzelcach Wielkich

Leszek Mikołajski

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Surma (20 kwietnia 2010)
Opublikował: Krzysztof Surma (20 kwietnia 2010, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Jasik (7 sierpnia 2018, 08:10:57)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 190