Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Sylwia Ratajczak, Piaski 
uzasadnienie wyboru: Wyłoniona osoba spełnia wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie kwalifikacje i staż pracy


Wytworzył: Przewodniczący Zarządu (18 maja 2020)
Wprowadził: Małgorzata Jasik (18 maja 2020, 09:59:30)stanowisko:

specjalista ds. księgowych

miejsce pracy: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
termin składania dokumentów: 15 maja 2020  14:00
Strzelce Wielkie, 5 maja  2020r. 

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
W STRZELCACH WIELKICH 
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 
tel./fax (0-65) 571-91-74 


OGŁOSZENIE 
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w dziale księgowości 

I. Nazwa i adres jednostki: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski. 

II. Stanowisko urzędnicze: specjalista ds. księgowych

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe, kierunek : księgowość / administracja,
6) posiadanie wiedzy z zakresu: księgowości i bankowości elektronicznej,
7) doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości, bądź administracji,
8) umiejętność obsługi komputera i obsługa systemów np. eCorpoNet. 

IV.  Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
2) prawo jazdy kategorii B

V. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) prowadzenie i obsługa kasy,
2) kompletowanie dokumentów księgowych,
3) wystawianie przelewów bankowych,
4) rozliczanie wyciągów bankowych i księgowanie wpłat za pobór wody z wyciągów bankowych bez raportów kasowych,
5) ściąganie należności od odbiorców indywidualnych oraz wystawianie upomnień,
6) rozliczanie poboru wody i odprowadzania ścieków - Gmina Krobia,
7) sporządzanie umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbiorcom indywidualnym – Gmina Krobia,
8) magazyn,
9) energia.

VI. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy,
2) praca przy komputerze,
3) brak dostosowania miejsca pracy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Związku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 

VII. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i umiejętności,
4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
7) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. księgowych do dnia 15.05.2020 r do godziny 14.00.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 
DYREKTOR MZWiK w Strzelcach Wielkich 
inż. Leszek Mikołajski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Zarządu (5 maja 2020)
Opublikował: Małgorzata Jasik (5 maja 2020, 12:13:07)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Jasik (18 maja 2020, 10:06:27)
Zmieniono: wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 364