Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

uzasadnienie wyboru: brak ofert


Wytworzył: Przewodniczący Zarządu (31 marca 2020)
Wprowadził: Małgorzata Jasik (5 maja 2020, 12:22:35)stanowisko:

specjalista ds. technicznych

miejsce pracy: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
termin składania dokumentów: 27 lutego 2020  14:00
Strzelce Wielkie, 10 stycznia 2020r.
MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W STRZELCACH WIELKICH
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
tel./fax (0-65) 571-91-74

OGŁOSZENIE 
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w dziale eksploatacji i usług


I. Nazwa i adres jednostki: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski.
 
II. Stanowisko urzędnicze: specjalista ds. technicznych
 
III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe, kierunek inżynieria środowiska,
6) posiadanie wiedzy z zakresu:
a) budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wody,
b) budowy i eksploatacji mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków typu przepływowego oraz typu SBR,
c)budowy i eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
7) doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 letnia praktyka w administracji samorządowej w branży wodno-kanalizacyjnej,
8) umiejętność obsługi komputera –program projektowy np. AutoCAD i program do kosztorysowania np. COBRA.
 
IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) wiedza z zakresu inżynierii i ochrony środowiska,
2) prawo jazdy kategorii B,
3) znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 
V. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) przygotowanie i rozliczanie inwestycji,
2) wydawanie warunków technicznych,
3) dozór techniczny – prowadzenie dokumentacji obiektów, przeglądy,
 
VI. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy,
2) praca przy komputerze,
3) brak dostosowania miejsca pracy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Związku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
VII. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i umiejętności,
4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
7) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
 
VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. technicznych do dnia 27.02.2020 r do godziny 14.00.


Przewodniczący Zarządu MZWiK w Strzelcach Wielkich
Dyrektor Biura Związku
inż. Leszek Mikołajski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Zarządu (9 stycznia 2020)
Opublikował: Małgorzata Jasik (10 stycznia 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Jasik (5 maja 2020, 12:24:07)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 113